Regulamin

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Trytek Numizmatyka;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.trytek.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Trytek Numizmatyka Maciej Trytek, al. Wojska Polskiego 36/U1, 70-475 Szczecin, NIP 253 026 90 30, Regon 361120300 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.trytek.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.trytek.pl., prowadzony jest przez Trytek Numizmatyka Maciej Trytek, al. Wojska Polskiego 36/U1, 70-475 Szczecin, NIP 253 026 90 30, Regon 361120300.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.trytek.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest poprawna rejestracja.
3.2.Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Sklep Kolekcjoner może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep Kolekcjoner za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Trytek Numizmatyka.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Trytek Numizmatyka.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Trytek Numizmatyka,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.trytek.pl, dokonać wyboru Towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.
4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz danymi do przelewu oraz informacją o terminie płatności.
4.9. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
5.0. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost lub UPS.
5.3. Formę dostawy wybiera Klient w momencie składania Zamówienia. Koszty dostawy zależą od wybranej formy i są one ponoszone przez Klienta. Szczegółowe koszty dostawy podane są na stronach internetowych Sklepu.
5.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. Towar jest wysyłany w dniu zaksięgowania wpłaty lub w dniu następnym.
 
VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy Zamówienia do Klienta.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego 34 1020 4795 0000 9302 0446 6686,
b) płatnością w systemie IAI-shop (IAI-Pay), (w przypadku wyboru tej formy płatności wartość Zamówienia zostanie powiększona o 1,6%)
c) Pay Pal (w przypadku wyboru tej formy płatności wartość Zamówienia zostanie powiększona o 5,5%),
d) gotówką przy odbiorze osobistym w Sklepie stacjonarnym.
6.3. Termin płatności w przypadku wyboru formy płatności przelewem na rachunek bankowy wynosi 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia”, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
6.4. Brak płatności w terminie, a w przypadku odbioru osobistego brak odbioru w ciągu 7 dni, może skutkować anulowaniem Zamówienia.
6.5. Sklep Kolekcjoner do każdego Zamówienia wystawia paragon. Faktura VAT wystawiana jest na żądanie Klienta zgłoszone podczas składania Zamówienia.
 
VII. Prawo do odstąpienia od umowy
7.1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostawy ostatniej rzeczy lub partii.
7.3. W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy dostępny po zalogowaniu przez Konsumenta do Konta lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: kontakt@trytek.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Trytek Numizmatyka, al. Wojska Polskiego 36/U1, 70-475 Szczecin. Oświadczenie można złożyć również na formularzu dostępnym na stronie www.trytek.pl oraz jako załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Trytek Numizmatyka niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7.4. Skutki odstąpienia od umowy:
a) w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę̨ uważa się̨ za niezawartą,

b) w przypadku odstąpienia od umowy Trytek Numizmatyka zwraca Konsumentowi 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę̨,
c) zwrotu płatności Sklep Kolekcjoner dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się̨ na inne rozwiązanie, które nie będzie się̨ wiązało dla niego z żadnymi kosztami,
d) Sklep Kolekcjoner może wstrzymać́ się̨ ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
e) Konsument powinien odesłać Towar na adres: Trytek Numizmatyka Maciej Trytek, al. Wojska Polskiego 36/U1, 70-475 Szczecin, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Trytek Numizmatyka o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. 

f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru,
g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż̇ było to konieczne do stwierdzenia charakteru i cech Towaru.
 
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Umową sprzedaży objęte są nowe i używane Towary. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Towaru. Trytek Numizmatyka stara się opisać stan zachowania monet i innych walorów w najrzetelniejszy sposób, jednakże jest to wyłącznie subiektywna ocena Sklepu.
8.2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Trytek Numizmatyka Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy o rękojmi określone w Kodeksie cywilnym.
8.3. Trytek Numizmatyka jako sprzedawca z tytułu rękojmi odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem przez okres 2 lat w przypadku Towarów nowych oraz 1 roku w przypadku Towarów używanych. Wobec Przedsiębiorcy Trytek Numizmatyka jako sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przez okres 1 roku.
8.4. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego oraz wszelkie okoliczności uzasadniające żądanie. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, sprzedawca zwróci się o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sklep Kolekcjoner może również zwrócić się o przesłanie dokumentacji zdjęciowej reklamowanego przedmiotu.
8.4. Reklamacje można kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@trytek.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Trytek Numizmatyka, al. Wojska Polskiego 36/U1, 70-475 Szczecin.
8.5. Trytek Numizmatyka rozpatrzy reklamację niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Trytek Numizmatyka nie rozpatrzy reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
8.6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres i w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.
8.6. Trytek Numizmatyka nie jest producentem Towarów. Jeżeli zakupiony Towar posiada gwarancję Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. Trytek Numizmatyka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep Kolekcjoner o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Trytek Numizmatyka, al. Wojska Polskiego 36/U1, 70-475 Szczecin, mailowo pod adres: kontakt@trytek.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Trytek Numizmatyka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 
X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
10.1.Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
10.2.W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Kolekcjoner a Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Trytek Numizmatyka.
10.3. Trytek Numizmatyka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają̨ na realizację postanowień́ niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Trytek Numizmatyka poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.

pixel